പുഷ്ക്കരന്റെ ലോകം

പലതും അറിയുമ്പോള്‍ പ്രതികരിക്കണം എന്നു തോന്നും. പിന്നെ വിചാരിക്കും, എന്തിന്‌? ഞാന്‍ ഒരാള്‍ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട്‌ എന്താകാന്‍ ? അങ്ങനെ ഒരുപാടു അടക്കിവെയ്ക്കുമ്പോളും ചിലപ്പോള്‍ ഒക്കെ ഹൃദയം ബുദ്ധിയെ തോല്‍പ്പിക്കും. അപ്പോളാണു ഈ ബ്ലോഗില്‍ ഒരു പുതിയ ഏട്‌ ഉണ്ടാകുന്നത്‌.

Sunday, October 08, 2006

പുഷ്ക്കരനെക്കുറിച്ച്‌


നാടോടുമ്പോള്‍ നടുവില്‍ അല്ലെങ്കിലും അരികുമാറി ഓടാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കഴുത. മാവേലിനാടു എന്ന മാസികയില്‍ ബ്ലോഗുകളെ കുറിച്ചു വായിച്ചതോടെ പുഷ്ക്കരനും ഒരു ആഗ്രഹം. എനിക്കും വേണം ഒരു ബ്ലോഗ്‌. പുഷ്ക്കരന്റെ നിര്‍ബന്ധത്തിനു വഴങ്ങി ഞാന്‍ അവനു വേണ്ടി ഈ ബ്ലോഗ്‌ തുടങ്ങി. ഈ ബ്ലോഗില്‍ പബ്ലിഷ്‌ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും പുഷ്ക്കരന്റെ സ്വന്തം.

1 Comments:

Blogger Ganesh-Iyer said...

Pushkaran is superb...

Friday, October 27, 2006 3:10:00 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home